20130412_hongkong_startup_weekend_hong_kong_4 - vhew